کوچینگ - علیا کوچ

چگونه میتوان ترس از قضاوت را از بین برد؟ | محمدرضا علیا

چگونه میتوان ترس از قضاوت را از بین برد؟ | محمدرضا علیا

در این مقاله به شما خواهم گفت که چگونه میتوان ترس از قضاوت را از بین برد؟

چقدر در زندگی قضاوت دیگران برای شما مهم است؟ آیا دائم نگران نحوه ی تفکر اطرافیان هستید؟ تا کنون به تاثیرات منفی این ترس ها توجه کرده اید؟

در ادامه ی این مقاله هشت راهکار برای از بین بردن این ترس ها به شما معرفی میکنم:

1-شما چیزی کمتر از دیگران ندارید:

این عبارت به مفهوم پذیرش و دوست داشتن بی چون و چرای خودتان است.

در وجود هر فرد نواقص و ایراداتی وجود دارد، اما این دلیلی برای اینکه خودتان را بهترین ندانید، نمیباشد.

2- زیاد به خودتان سخت نگیرید:

برخی افراد پیش از اینکه دیگران آنها را قضاوت کنند، با فشار و سخت گیری بیش از حد، خود را مورد قضاوت قرار میدهند.

درک این مسئله کمک میکند تا حس آرامش و آزادی بیشتری در وجود این افراد شکل بگیرد زیرا پیش از ترس از چگونه قضاوت شدن توسط دیگران، باید از قضاوت های خودتان رها شوید.

3-قضاوت افراد ناشناس اهمیتی برای شما ندارد:

قضاوت افرادی که هیچ آشنایی با شما ندارند و صرفا رهگذر هستند، اهمیتی ندارد.

حتی اگر فرض کنید که فکر ناپسندی در مورد شما در ذهن این افراد ایجاد شده باشد، اما بازهم این افراد هیچ تاثیری در زندگی شما ندارند و ارزش ناراحتی شما را نیز نخواهند داشت.

4-قضاوت افرادی که به تازگی ملاقات کرده اید را جدی نگیرید:

همه ی انسان ها به طور طبیعی هنگامی که با فرد جدیدی مواجه میشوند، شروع به قضاوت آن فرد میکنند.

اما این قضاوت ها عمر خیلی کوتاهی دارند و موقتی اند و هنگامی که اطرافیان شما به خوبی به درون شما پی ببرند و شما را بشناسند، حتی اگر احساسات اولیه آنها نسبت به شما منفی باشد نیز، به تدریج این احساسات کم رنگ میشود و از بین میرود.

5-قضاوت های دیگران همیشه منفی نیست:

گاهی قضاوت های دیگران درمورد شما کاملا مثبت است و این طور نیست که قضاوت دیگران همیشه همراه با نکات منفی باشد.

بنابراین شما نباید اجازه دهید ترس از قضاوت های منفی، مانع فکر کردن به ویژگی های مثبتی که دارید بشود.

ترس از قضاوت دیگران
ترس از قضاوت دیگران

در ادامه مقاله ی “چگونه میتوان ترس از قضاوت را از بین برد؟” به سه راهکار دیگر اشاره میکنم:

6-با زیاد شدن دغدغه های افراد، وقتی برای قضاوت دیگران نمیماند:

زیاد بودن دغدغه ها و مشغله های افراد، موجب میشود که کمتر به دیگران فکر کنند و یا حتی آنها را قضاوت کنند.

اصولا این گونه قضاوت ها تنها برای لحظاتی به ذهن میرسند و سپس در میان چالش های مهم تر زندگی ناپدید میشوند. بنابراین ارزشی ندارند که شما بخواهید به این قضاوت ها اهمیت دهید.

7-دوری از افراد بدخواه و ویرانگر:

کمی با خود بیندیشید و ببینید در اطراف شما چه کسانی هستند که قصد دارند با قضاوت های خود موجب ناراحتی شما شوند.

هرچه سریع تر این افراد را از زندگی خود دور کنید زیرا تنها کاری که میکنند این است که به شما انرژی منفی میدهند و این قضاوت ها منشأ از ناراحتی های درونی خود این افراد میگیرد و نیازی نیست شما توجه ای به این قضاوت ها داشته باشید.

8-از خودتان شروع کنید و دست از قضاوت دیگران بردارید:

اگر شما هرگز به قضاوت دیگران نپردازید و به دنبال نکات منفی در آنها نباشید، نگرانی از جهت قضاوت دیگران نیز نخواهید داشت.

اگر فقط توجه شما به نقص ها و ایرادهای افراد باشد، از جهت دیده شدن نقص های خودتان نیز نگران خواهید بود، بنابراین ابتدا باید از خودتان شروع کنید و دست از قضاوت دیگران بردارید و افکار منفی که به ذهنتان وارد میشود را به سرعت با افکار مثبت جایگزین کنید.