کتابخوانی

چهار اثر از “فلورانس اسکاول شین”

معرفی کتاب چهار اثر از فلورانس اسکاول شین

چهار اثر از فلورانس اسکاول شین

ترجمه فرشاد قدیری

در بخشی از کتاب میخوانیم: در برابر شر مقاومت نکنید. مغلوب بدی نشوید. بدی را به نیکویی مغلوب سازید. در روی زمین چیزی نیسست که بتواند در برابر کسی که هیچ گاه مقاومت نمی کند بایستد.چینی ها می گویند که آب از آن رو نیرومندترین عنصر است که کاملا غیرمقاوم است. آب می تواند صخره را بشکافد و هر چه را که در برابرش قرار گیرد بروبد و از سر راه بردارد. عیسی مسیح گفت:(( دربرابر شریر مقاومت نکنید)) زیرا می دانست شری وجود ندارد. شر زاییده خیالات نادرست آدمی است و حاصل اعتقاد به دو قدرت:خیر و شر. به جای اعتقاد به یک قدرت،خدا.