کوچینگ - علیا کوچ

ضرورت وجود کوچینگ چابک برای سازمان های چابک | محمدرضا علیا

ضرورت وجود کوچینگ چابک برای سازمان های چابک | محمدرضا علیا

پیش از آنکه به ضرورت وجود کوچینگ چابک برای سازمان های چابک بپردازیم، در ابتدا نیاز است با مفهوم چابک بودن آشنا شویم.

مفهوم چابکی در رویکرد سازمانی:

در رویکرد سازمانی چابکی به مفهوم مرور اصولی است که برای درک و مواجهه با تغییراتی که در بازار وجود دارد، تعریف شده است.

اما کوچ چابک چه کسی است؟

کوچ چابک با گسترش تیم های چابک و حرفه ای، شرایطی برای موفقیت مداوم در این سازمان ها را فراهم میکند؛ آنها به سازمان ها در زمینه آموزش و مدیریت تیم ها برای رسیدن به چابک سازی تیمی کمک میکنند.

مسئولیت کوچ های چابک راهنمایی، هدایت و تشویق کارکنان برای پذیرش رویکردهای چابک است.

در نهایت تیم های چابک با کمک کوچ چابک به دانش و ابزارهایی برای رسیدن به موفقیت مسلح میشوند.

سطح های کوچینگ چابک:

-1-سطح سازمانی:

در سطح سازمانی کوچ های چابک برای افزایش چابک بودن سازمان ها و بهتر شدن هرچه بیشتر این سازمان ها تلاش میکنند.

به طور معمول یک کوچ بر موارد زیر تمرکز دارد:

1- ساختار سازمانی

2-نقش مدیریت سازمان

3-سهولت تغییرات

4-برنامه ریزی و مشخص کردن اهداف

5-مرتفع کردن موانع سازمانی

6-برخورد مناسب با وقفه ‌اندازها

کوچینگ چابک
کوچینگ چابک

سایرفعالیت‌های کوچ‌ها شامل موارد زیر است:

1-برگزاری کارگاه های آموزشی:

در ابتدا برای رسیدن به آگاهی و درک اولیه نیاز به شرکت در کارگاه ها و دوره های آموزشی وجود دارد و سپس در مرحله بعدی به مرور تغییر رفتار کارکنان به وقوع میپیوندد.

2-حضور در جلسات مدیران:

کوچ با شرکت در جلسات مدیریتی میتواند شاهد مباحث این جلسات و تصمیم هایی که اخذ میشود باشد و ایده ها و بازخوردهایی در جهت بهبود این تصمیمات بدهد.

 

3-مشاهده و در نظر گرفتن سطح های مختلف سازمان:

در بسیاری از سازمان ها در بخش مدیران و کارکنان شکاف های جدی وجود دارد و کوچ های حرفه ای با مشاهده عملکرد های آنها به راحتی قادر به برطرف کردن این شکاف های مدیریتی هستند.

 

4- برگزاری جلسات کوچینگ یک ‌به ‌یک:

با تبدیل یک سازمان به سازمانی چابک تر، پرسش ها و سردرگمی های بسیاری برای افراد درمورد نقش جدیدشان ایجاد میشود؛ در این جلسات فردی کوچینگ این مسائل طرح و بررسی میشوند.

2-سطح تیمی:

هدف از این سطح از کوچینگ، کمک به تیم ها در جهت بهتر شدن آنها است.

تیم ها برای آنکه بتوانند همکاری لازم را با یکدیگر داشته باشند باید در ابتدا پیش زمینه لازم در آنها ایجاد شود، به همین منظور این نوع از کوچینگ بر روش های فنی و سازمانی تمرکز دارد.

3-سطح فنی:

یک کوچ به منظور ارتقا و بهبود فعالیت های فنی یک تیم و افزایش مهارت های تیم، با آنها همکاری میکند.

کوچ حرفه ای معمولاً بر موارد زیر تمرکز دارد:

1-یافتن خطاهای رایج و پیدا کردن راه حل مناسب برای برطرف کردن این خطاها

2-بهتر شدن طراحی و تبدیل آن به راهکارهای شفاف

3-تحلیل و بررسی اتوماسیون

4-عملکردهای تاثیرگذار و کارآمد