همکاری با علیا کوچ

درخواست همکاری

  • Date Format: YYYY slash MM slash DD
  • انواع فایل های مجاز : jpg, png, pdf.
    فایل رزومه باید با یکی از فرمت های زیر باشد jpg, png, pdf
  • انواع فایل های مجاز : jpg, png.
    فایل تصویر باید با یکی از فرمت های زیر باشد jpg, png
  • با مطالعه قوانین و مقررات مربوط به همکاری در زمینه آموزش و برگزاری جلسه کوچینگ بدینوسیله آمادگی خود را برای همکاری با آقای محمد رضا علیا اعلام میدارم.

همکاری به عنوان کوچ

درخواست همکاری -علیا کوچ

خانه کوچینگ به عنوان یکی از مراکز مشاوره در حوزه مشاوره و ارائه خدمات کوچینگ فعالیت می‌کند. از کلیه دانش آموختگان کوچینگ که درخواست همکاری با علیا کوچ را دارند. دعوت می‌شود با تکمیل فرم همکاری و ارسال سوابق کاری آمادگی خود را جهت همکاری اعلام نمایند.