کوچینگ - علیا کوچ

جنبه‌های کوچینگ فردی | محمدرضا علیا

جنبه‌های کوچینگ فردی | محمدرضا علیا

کوچینگ توسعه فردی با مشاوره درمان و نصیحت کردن و منتورینگ متفاوت است. در این جریان از کوچینگ توسعه فردی موضوعاتی چون شرایط کلی و تغییرات مورد نیاز زندگی پیشه و روابط شناسایی می‌شود.

بر این اساس تمرکز و توجه کوچ بر روی مسائلی از جمله موارد زیر است:

روش‌های گوناگون زیادی وجود دارد که میتوان از آن ها استفاده کرد، اما تمام آنها به انتخاب هدف در مبحث‌های مهم و حیاتی زندگی شخص بستگی داره. در واقع کوچینگ فردی را می‌توان ایجاد تغییرات سودمند در زندگی افراد گفت و برای به انجام رسیدن این تغییرات باید تمام جنبه‌های زندگی و کار به دقت مورد بررسی قرار بدند،رفتار خود را تغییر بدهد، برای چیز‌هایی که دارد ارزش قائل شود و از روش‌های سودمند سازنده استفاده کند.

موضوعی که کوچینگ شخصی به آن می‌پردازد چیست؟

در رفتار‌های زمان حاضر و آینده شخص تغییرات سودمند و سازنده ایجاد شود.

توانایی‌های پرسشگری، بازتاب و بازخورد مؤثر، سومند و صادقانه در گام مشخص کردن و انجام دادن کار‌های لازم وظایف مهمی دارند.

کوچ به افراد کمک می‌کند تا مسئولیت رشد و پیشرفت خودشان را قبول کنند و در آخر آن‌ها را در راه رسیدن به هدف‌هایی که از قبل انتخاب کردن برسند.

یافتن مواردی که در زندگی شما دارای اهمیت هستن، فهمیدن اینکه قرار است به چه مقصدی برسید، فهمیدن احساس زمانی که زندگی شما همانطور شود که می‌خواستید،برداشتن مانع‌ها از سر راهتان، استفاده کردن از روند مشارکت محور برای رسیدن به زندگی‌ که آرزویش را داشتید و رسیدن به قدرتی که بتوانید لحظات بانفوذ را شناسایی و تغییرات همیشگی در راستای آن ایجاد کنید؛ همه و همه می‌تواند به واسطه کوچینگ فردی اتفاق افتد.

سلف کوچینگ

توانایی‌های فردی و کوچینگ فردی به طور کلی به سه دسته تقسیم کرد:

نقش ما در اینجا:

ایجاد یکپارچی و وحدت قدرتمند با شما و کمک به رسیدن به هدف‌هایتان؛

راهنمایی کردن و قرار دادن دیدگاه و بازخورد‌هایی در اختیار شما که به وسیله ‌آن‌ها می‌توانید توانایی پیشروی و ایستادگی را در مسیر زندگیتان و جمعی از کارای تاثیر گذار و متمرکز را انجام دهید تا در آخر به توازن برسید و احساس موفقیت کنید؛

یاری کردن شما برای رسیدن به شایستگی‌های فردی و خاص خودتان و دادن قدرتی برای رسیدن اهدافتان؛

برقرار کردن تعادل بین زندگی شخصی و کاری؛

یاری کردن شما برای رسیدن به جهت گیری خاص خودتان تا هدف‌ها،  ارزش‌ها، عادت‌ها و انگیزه‌هایتان شکل بگیرد.