کتابخوانی

کتاب ازدواج بدون شکست ویلیام گلسر

ازدواج بدون شکست ولیام گلاسر

ازدواج بدون شکست ویلیام گلسر

 

اثر دکتر ویلیام گلسر/کارلین گلسر
ترجمه دکتر علی صاحبی

در توضیح پشت جلد کتاب نوشته شده:
کتاب با الهام از تئوری انتخاب به دنبال این است که گام به گام راه و شیوه ی کنار آمدن و همزیستی رضایت بخش را آموزش دهد. مطالعه‌ی این کتاب و عمل به توصیه‌های آن و مهم تر از همه دست کشیدن از روانشناسی کنترل بیرونی می تواند زندگی زناشویی شادمانه و مسرت بخشی برایمان به ارمغان بیاورد. شرط اول اثر بخشی این کتاب این است که بپذیریم زندگی زناشویی یک انتخاب است و این انتخاب هرگز روی ژن ما برنامه ریزی نشده است.

 «ما نیاز داریم درباره ی آن بیاموزیم.»